Wij gebruiken cookies om uw bezoek aan onze website plezieriger te maken. Meer informatie

Disclaimer

Disclaimer


Inhoudsopgave 1. Gebruiksvoorwaarden website
 2. Informatie over de inhoud
 3. Hyperlinks
 4. Intellectuele eigendomsrechten
 5. Verstrekte informatie en materiaal
 6. Verwerking van persoonsgegevens
 7. Contactgegevens
 8. Website disclaimer
 9. Privacyverklaring
  1. Waarom deze privacyverklaring?
  2. Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens?
  3. Op welke juridische gronden worden mijn gegevens verwerkt?
  4. Welke persoonlijke gegevens worden verwerkt?
  5. Voor welke doeleinden worden mijn persoonlijke gegevens gebruikt?
  6. Wie ontvangt uw persoonlijke gegevens?
  7. Hoe lang bewaren wij uw persoonlijke gegevens?
  8. Wat zijn mijn rechten?
  9. Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?
  10. Mogelijkheid om een klacht in te dienen
 10. Cookiebeleid
  1. Cookies
  2. Doelen en nut van cookies
  3. Soorten cookies gebruikt door Wolf Oil Corporation
  4. Cookielijst


1) Gebruiksvoorwaarden website

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van alle websites (ook mobiele websites), net als op alle elementen en apps (hierna: “Websites”), gemaakt door of in eigendom van WOLF OIL CORPORATION NV.

Deze Websites (exclusief sites die eraan gekoppeld zijn) worden beheerd door WOLF OIL CORPORATION NV (hierna: WOC), gevestigd te België, 2620 Hemiksem, Georges Gilliotstraat 52, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0403.699.350.

Door uzelf toegang te verschaffen tot de Websites gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoeken wij u deze Websites niet verder te bezoeken of te gebruiken.

Bij overtreding van de gebruiksvoorwaarden, behoudt WOC zich het recht voor om de toegang tot de Websites te weigeren. WOC behoudt zich het recht voor om van iedere derde partij een schadevergoeding te vorderen voor alle directe en indirecte schade die zij ten gevolge van de overtreding zou lijden. 

Iedere persoon die toegang heeft tot de Websites wordt gebruiker genoemd. 


2) Informatie over de inhoud


2.1

WOC heeft deze Websites online geplaatst om de gebruiker bepaalde activiteiten van WOC en eventueel andere activiteiten van de WOC-groep voor te stellen. De informatie wordt verstrekt voor algemene informatiedoeleinden, zonder garantie dat ze afgestemd is op bepaalde gebruiksbehoeften. 

WOC kan de informatie op ieder ogenblik zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen of bijwerken.

WOC garandeert niet dat de inhoud van de Websites juist, actueel en volledig is, noch dat de Websites ononderbroken zullen werken en/ of vrij zullen zijn van fouten.

Als er op de Websites wordt verwezen naar producten of diensten, is dat geen aanbod voor de verkoop of levering van dat product of die dienst.

2.2

Voor zover wettelijk is toegestaan, sluit WOC, inclusief de aan haar gelieerde bedrijven, functionarissen en werknemers, hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/ of indirect, op enige wijze ontstaan door en/ of voortvloeiend uit het gebruik van de Websites of een andere aan de Websites gekoppelde site.

3) Hyperlinks

De Websites kunnen verwijzingen (links) bevatten naar andere sites (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, button of banner). Deze links worden als service aan de gebruikers van de Websites aangeboden. WOC wijst uitdrukkelijk iedere verantwoordelijkheid af voor de inhoud van de websites waarnaar zij links creëert.


4) Intellectuele eigendomsrechten


4.1

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten en merkrechten, op alle teksten, afbeeldingen, webpagina’s, foto’s, logo’s, filmpjes, geluiden, software, verpakkingen en andere materialen (hierna: “Documentatie”) op de Websites zijn eigendom van WOC, aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar. 

Reproductie van de Documentatie van de Websites is uitsluitend toegelaten voor informatiedoeleinden voor eigen gebruik (nl. louter informatie inwinnen over de goederen of diensten of andere activiteiten van de WOC-groep). Iedere gehele of gedeeltelijke reproductie van de Documentatie of elke publieke mededeling ervan voor andere doeleinden (waaronder voor professionele en commerciële doeleinden) is uitdrukkelijk verboden en onderworpen aan de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van WOC. In elk geval moet de toegestane reproductie van de Documentatie van de Websites of elke publieke mededeling ervan, steeds de passende bron- en eigendomsvermeldingen bevatten. 

4.2

De eventuele databanken die aan de gebruiker ter beschikking worden gesteld, zijn eigendom van WOC in haar hoedanigheid van producent van die databanken of worden ter beschikking gesteld met toestemming van de betreffende eigenaar. Het is verboden om een kwalitatief of kwantitatief wezenlijk deel van de databanken op te vragen of te hergebruiken, voor welke  doeleinden ook. 

4.3

Om het even welke inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten kan zowel strafrechtelijk als burgerrechtelijk vervolgd worden. 

5) Verstrekte informatie en materiaal

Elke gebruiker van de Websites die gegevens verstrekt, gaat ermee akkoord dat WOC hiervan gebruik kan maken. De gebruiker garandeert dat de verstrekte gegevens (a) geen inbreuk uitmaken op de (intellectuele eigendoms-) rechten van derden, en (b) niet anderszins onrechtmatig zijn jegens derden.


6) Verwerking van persoonsgegevens

Wanneer de verstrekte gegevens evenwel bestaan uit persoonsgegevens in de zin van de toepasselijke wetgeving, worden ze verwerkt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), het privacy beleid  en het cookie beleid van WOC dat op de Websites van toepassing is.


7) Contactgegevens

Voor vragen betreffende gebruiksvoorwaarden van de Websites, kunt u contact opnemen via het contactformulier op de Websites, per post of per e-mail:
Per post: 
WOLF OIL CORPORATION NV
Georges Gilliotstraat 52
2620 Hemiksem
België
 
Per email: info@wolfoil.com 

□  “Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga daarmee akkoord.”

8) Websitedisclaimer

De informatie op deze website wordt verstrekt door Wolf Oil Corporation, haar auteurs van content, partners, leidinggevenden, medewerkers of andere vertegenwoordigers. Hoewel we er alles aan doen om deze informatie actueel en correct te houden, verstrekken we geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid voor wat betreft de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen die de website bevat voor een specifiek doeleinde. Elke mate van vertrouwen die u stelt in dergelijke informatie is derhalve uitsluitend voor uw eigen risico. 

Behalve voor zover specifiek anders wordt aangegeven op deze website, en in de volle omvang die wettelijk is toegestaan, zullen noch Wolf Oil Corporation, noch een van haar partners, leidinggevenden, medewerkers of andere vertegenwoordigers aansprakelijk zijn voor eventuele schade voortvloeiend uit of in samenhang met het gebruik van deze website of de informatie, inhoud, materialen of producten die daarin vervat zijn. Dit is een uitvoerige beperking van aansprakelijkheid die geldt voor alle schade van welke aard ook, inclusief (zonder beperking) compenserende, directe, indirecte of gevolgschade, verlies van gegevens, inkomsten of winst, verlies of schade aan eigendom en claims van derden.

Op deze website kunt u via links navigeren naar andere websites die niet onder controle van Wolf Oil Corporation vallen. We hebben geen zeggenschap over op de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze sites. Het opnemen van deze links impliceert niet noodzakelijkerwijs enigerlei aanbeveling of ondersteuning van de meningen die op deze sites geuit worden.

Wolf Oil Corporation, haar auteurs van content, partners, leidinggevenden, medewerkers of andere vertegenwoordigers hebben het recht materiaal dat naar deze website is geüpload of daarop is gepost, op ieder gewenst moment te verwijderen of te reproduceren. 

We doen er alles aan om de website online en soepel draaiend te houden. Wolf Oil Corporation aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor, en is niet aansprakelijk voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website door technische problemen die buiten onze macht liggen.

9) Privacyverklaring

De websites www.wolfoil.com, wwwwolflube.com, www.championlubes.com (hierna: de "Website") worden aangeboden door:
Wolf Oil Corporation NV (hierna "Wolf Oil Corporation", "onze", "wij")
Georges Gilliotstraat 52
2620 Hemiksem
België
(BTW-BE) 0403.699.350

info@wolfoil.com
+32(0)3 870 00 99

Neem gerust contact met ons op als u vragen over privacy hebt. Wij beloven u binnenkort te antwoorden!9.1 WAAROM DEZE PRIVACYVERKLARING?

Elke persoon (hierna de "Gebruiker") die de Website bezoekt of gebruikt, deelt een bepaalde hoeveelheid persoonlijke gegevens. De persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee Wolf Oil Corporation u kan identificeren als een natuurlijke persoon, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen. U bent te identificeren zodra het mogelijk is een direct of indirect verband te leggen tussen een of meer gegevens en u als natuurlijke persoon.

Wij gebruiken en verwerken uw persoonlijke gegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacyvoorschriften en andere toepasselijke voorschriften. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot het vrije verkeer van die gegevens (de AVG).

Via deze Privacyverklaring wordt de Gebruiker geïnformeerd over de mogelijke verzameling en verwerking van zijn of haar persoonlijke gegevens. Wolf Oil Corporation behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Elke substantiële wijziging wordt duidelijk aan de Gebruiker meegedeeld. Wij raden de Gebruiker aan dit document regelmatig te raadplegen.9.2 WIE IS ER VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS?


9.2.1 BEHEERDER
Wolf Oil Corporation is verantwoordelijk voor de verwerking en beslist alleen of in samenwerking met anderen welke persoonlijke gegevens er worden verzameld evenals de doelen van en de technische en organisatorische middelen voor de verwerking van die persoonlijke gegevens.

9.2.2. VERWERKER(S)
Wolf Oil Corporation is vrij om te vertrouwen op gegevensverwerkers. Een verwerker is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die uw persoonlijke gegevens op verzoek en namens de gegevensbeheerder verwerkt. De verwerker is vereist om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen. De verwerker handelt altijd naar de instructies van de gegevensbeheerder.

Wolf Oil Corporation vertrouwt op de volgende categorieën "verwerkers":

- Mailchimp
- Flexmail
- Wufoo
- Tridion
- Leadpages9.3 OP WELKE JURIDISCHE GRONDEN WORDEN MIJN GEGEVENS VERWERKT?

Overeenkomstig de Verordening verwerken wij persoonlijke gegevens op de volgende juridische gronden:
 • Op basis van de uitvoering van het contract overeengekomen met u of de uitvoering van stappen voorafgaand aan het contract genomen op uw verzoek;
 • Op basis van de naleving van wettelijke of rechtgevende bepalingen met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie;
 • Op basis van ons legitieme belang om de vragen te beantwoorden die door de Gebruiker worden gesteld via het contactformulier.9.4 WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT?

Wolf Oil Corporation verbindt zich ertoe uitsluitend uw persoonlijke gegevens te verzamelen en verwerken die noodzakelijk zijn voor het bereiken van de doeleinden van Wolf Oil Corporation. De volgende categorieën persoonlijke gegevens worden verwerkt:
 • Persoonlijke identificatiegegevens (achternaam, voornaam, adres, bedrijf);
 • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres);
 • Factureringsgegevens;
 • Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, locatie, cookies)

Deze gegevens kunnen worden verzameld wanneer u gebruikmaakt van het contactformulier op onze website. Andere persoonlijke gegevens kunnen op een later tijdstip worden verzameld, bijvoorbeeld in het kader van onze after-sales. De hoeveelheid verzamelde gegevens hangt af van uw gebruik van de Website en de functionaliteiten van de Website. We maken ook gebruik van cookies om de Gebruiker te herkennen en de Gebruiker een gepersonaliseerde gebruikerservaring te bieden, om technische keuzes te onthouden (bijvoorbeeld taalkeuzes) en om eventuele fouten op de Website te detecteren en te corrigeren. Voor meer informatie over het gebruik van cookies, verwijzen wij u naar onze Cookieverklaring9.5 VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN MIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS GEBRUIKT?

Wolf Oil Corporation verzamelt uw persoonlijke gegevens om elke Gebruiker een veilige, geoptimaliseerde en persoonlijke gebruikerservaring van onze Website en de aangeboden diensten te bieden. Indien deze gegevens ontbreken, onjuist of onvolledig zijn, behoudt Wolf Oil Corporation zich het recht voor bepaalde handelingen te schorsen of te annuleren.

Wolf Oil Corporation verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden te verwerken:
 • Klantenbeheer: klantenadministratie, orderbeheer, leveringen, facturatie, ondersteuning en klachtverwerking;
 • Om de contractuele relatie waarin de gebruiker een partij is te beheren;
 • Om fraude, fouten en/of crimineel gedrag te detecteren en Gebruikers er tegen te beschermen;
 • Om vragen en opmerkingen te beantwoorden die via het contactformulier zijn verkregen.
Bij een bezoek aan de website van Wolf Oil Corporation worden enkele gegevens voor statistische doeleinden verzameld. Deze gegevens zijn: het IP-adres, de waarschijnlijke locatie van bezoek, uur en dag van bezoek en de pagina's die worden bezocht.

De Gebruiker verstrekt de persoonlijke gegevens aan Wolf Oil Corporation zelf en kan dus een soort controle uitoefenen. Wanneer bepaalde gegevens onvolledig of kennelijk onjuist zijn, heeft Wolf Oil Corporation het recht bepaalde verwachte acties tijdelijk of permanent uit te stellen.9.6 WIE ONTVANGT UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend voor intern gebruik binnen Wolf Oil Corporation verwerkt. Uw persoonlijke gegevens worden niet verkocht aan, doorgegeven aan of gedeeld met derden, tenzij u ons uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming hebt gegeven. Uw persoonlijke gegevens worden gedeeld met de verwerkers die Wolf Oil Corporation gebruikt.

Wolf Oil Corporation heeft alle juridische en technische voorzorgsmaatregelen genomen om onbevoegde toegang tot en gebruik van de gegevens te voorkomen. In geval van een inbreuk op de gegevens zal Wolf Oil Corporation onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.9.7 HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Uw gegevens worden zo lang bewaard als nodig voor de verwezenlijking van de doelstellingen uiteengezet in artikel 3.6. Zij zullen uit onze database worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn voor het doel of als u uw recht op verwijdering rechtmatig uitoefent.9.8 WAT ZIJN MIJN RECHTEN?

3.8.1 GARANTIE VAN EEN LEGITIEME EN VEILIGE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS
Uw persoonlijke gegevens worden altijd verwerkt voor de legitieme doeleinden toegelicht in artikel 5. Zij worden verzameld en verwerkt in een passende, relevante en niet-buitensporige wijze, en worden niet langer bewaard dan nodig is om de beoogde doeleinden te bereiken.

3.8.2 RECHT OP TOEGANG
Als u uw identiteit kunt aantonen, hebt u het recht om informatie te verkrijgen over de verwerking van uw gegevens. U hebt dus het recht om de doeleinden van de verwerking, de categorieën van desbetreffende gegevens, de categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt, de criteria die worden gebruikt voor het bepalen van de gegevensbewaarperiode en de rechten die u kunt uitoefenen op uw gegevens te weten.

3.8.3 RECHT OP RECTIFICATIE VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS
Onnauwkeurige of onvolledige persoonlijke gegevens kunnen worden gecorrigeerd. U kunt Wolf Oil Corporation verzoeken om onnauwkeurige of onvolledige persoonlijke gegevens te corrigeren.

3.8.4 RECHT OP WISSEN (OF "RECHT TE WORDEN VERGETEN")
U hebt ook het recht om uw persoonlijke gegevens te laten wissen onder de volgende veronderstellingen:
 • Uw persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig voor de beoogde doeleinden;
 • U trekt uw toestemming voor de verwerking in en er is geen andere wettelijke grond voor de verwerking;
 • U hebt uw recht van bezwaar rechtmatig uitgeoefend;
 • Uw gegevens zijn illegaal verwerkt;
 • Uw gegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Het wissen van gegevens is voornamelijk gerelateerd aan de zichtbaarheid; het is mogelijk dat de verwijderde gegevens nog steeds tijdelijk zijn opgeslagen.

3.8.5 RECHT OP BEPERKING VAN VERWERKING
In bepaalde gevallen, hebt u het recht om beperking van verwerking van uw persoonlijke gegevens te verzoeken, vooral in geval van een geschil ten aanzien van de juistheid van de gegevens, indien de gegevens nodig zijn in het kader van gerechtelijke procedures of de tijd vereist voor Wolf Oil Corporation om te verifiëren dat u uw recht op wissen rechtmatig kunt uitoefenen.

3.8.6 RECHT OP BEZWAAR
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor direct-marketingdoeleinden. Wolf Oil Corporation zal stoppen met de verwerking van uw persoonlijke gegevens tenzij het kan aantonen dat er dwingende legitieme redenen voor de verwerking zijn die prevaleren boven uw recht op bezwaar.

3.8.7 RECHT OP GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID
U hebt het recht om persoonlijke gegevens die ons verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te verkrijgen. Op uw verzoek kunnen deze gegevens naar een andere leverancier worden overgebracht, tenzij dat technisch onmogelijk is.

3.8.8 RECHT OM UW TOESTEMMING IN TE TREKKEN
U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld voor direct-marketingdoeleinden, intrekken.9.9 HOE KAN IK MIJN RECHTEN UITOEFENEN?

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, moet u een schriftelijk verzoek en een bewijs van identiteit versturen per aangetekende post naar Wolf Oil Corporation, Georges Gilliotstraat 52, 2620 Hemiksem, België of per e-mail naar info@wolfoil.com. Wij zullen zo spoedig mogelijk reageren, en uiterlijk één (1) maand na ontvangst van het verzoek.9.10 MOGELIJKHEID OM EEN KLACHT IN TE DIENEN

Als u niet tevreden bent met de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Wolf Oil Corporation, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming (voor België: https://www.privacycommission.be/).

10) Cookiebeleid10.1 COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van uw computer of mobiele apparaat wordt geplaatst wanneer u een website bezoekt. De cookie wordt geplaatst op uw apparaat door de website zelf ("directe cookies") of door partners van de website ("cookies van derden"). De cookie identificeert uw apparaat door een uniek identificatienummer wanneer u terugkeert naar de website en verzamelt informatie over uw surfgedrag.

Er zijn verschillende soorten cookies. Wij onderscheiden de volgende cookies volgens hun doeleinden: er zijn essentiële of strikt noodzakelijke cookies en niet-essentiële cookies (functionele, analytische en gerichte cookies)

De Belgische wet betreffende elektronische communicatie van 13 juni 2005 bevat enkele bepalingen over cookies en het gebruik daarvan op websites. De Belgische uitvoering is afgeleid van de Europese e-privacy-richtlijn, hetgeen impliceert dat het cookiegebruik en de cookiewetgeving anders wordt geregeld in elk Europees land.10.2 DOELEN EN NUT VAN COOKIES

Wolf Oil Corporation wil elke bezoeker van de Website informeren. Door gebruik te maken van de website, kan de bezoeker akkoord gaan met het gebruik van cookies. Cookies helpen Wolf Oil Corporation om uw bezoek aan de website te optimaliseren en u te voorzien van een optimale gebruikerservaring. U bent echter vrij om cookies te verwijderen of te beperken door op elk gewenst moment uw browserinstellingen te wijzigen (zie "Beheer van cookies").

Als u de Website van Wolf Oil Corporation wilt raadplegen, wordt aanbevolen dat de technische instellingen voor cookies zijn ingeschakeld. Het uitschakelen van cookies kan een invloed hebben op de werking van de website. Sommige functies van de site kunnen worden beperkt of ontoegankelijk worden. Als u besluit om cookies uit te schakelen, kunnen wij niet garanderen dat u een vlot en optimaal bezoek aan onze website hebt.10.3 SOORTEN COOKIES GEBRUIKT DOOR WOLF OIL CORPORATION

Wij onderscheiden de volgende soorten cookies aan de hand van hun doelen:
 • Essentiële/strikt noodzakelijke cookies:
  Deze cookies zijn nodig voor de werking van de website en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld in reactie op uw acties, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, het aanmelden of het invullen van formulieren. Zij zijn nodig voor een goede communicatie en zij vergemakkelijken het navigeren (bijvoorbeeld terugkeren naar een vorige pagina, enz.).
 • Niet-essentiële cookies:
  Deze cookies zijn niet noodzakelijk voor de werking van de website, maar ze helpen ons om een verbeterde en gepersonaliseerde website aan te bieden.
  • Functionele cookies:
   Deze cookies stellen de website in staat om verbeterde functionaliteit en personalisatie aan te bieden. Zij kunnen worden opgezet door ons of door externe leveranciers wiens diensten wij hebben toegevoegd aan onze pagina's.
  • Analytische cookies:
   Met deze cookies kunnen wij bezoeken en verkeer volgen, zodat wij de prestaties van onze website kunnen meten en verbeteren. Zij helpen ons om te bepalen welke pagina's het meest en het minst populair zijn en hoe bezoekers zich op de website bewegen.
  • Gerichte/reclamecookies:
   Deze cookies kunnen worden ingesteld door onze advertentiepartners via onze website. Zij kunnen door die bedrijven worden gebruikt om een profiel van uw interesses te creëren en u relevante advertenties op andere websites te tonen.
Wij gebruiken twee soorten cookies, namelijk onze eigen functionele cookies en cookies van zorgvuldig geselecteerde partners met wie wij samenwerken en die onze diensten adverteren op hun website.10.4 Cookielijst

DIRECTE COOKIES

Cookienaam

Beschrijving

Verval
.ASPXANONYMOUS

Deze cookie is noodzakelijk zodat u de toepassingen op deze website kunt gebruiken en op deze website kunt navigeren. Zonder deze cookie werken applicaties, zoals 'waar te koop', niet.

4 maanden

ASP.NET_SessionId

Deze cookie is noodzakelijk zodat u de toepassingen op deze website kunt gebruiken en op deze website kunt navigeren. Zonder deze cookies werken applicaties, zoals 'waar te koop', niet.

Wanneer de browser is gesloten

WOLF.CookieHelper.Continent

Cookie die bepaalt op welk continent de gebruiker zich bevindt

15 maanden

WOLF.CookieHelper.Country

Cookie die bepaalt in welk land de gebruiker zich bevindt

12 maanden

WOLF.CookieHelper.Profile

Cookie die de gebruiker binnen een van de 3 gedefinieerde profielen indeelt

15 maanden

WOLF.CookieHelper.Publication

Cookie die de taal van de gebruiker selecteert

15 maanden

cookiesAccepted

Onthoudt of de gebruiker het cookiebeleid heeft geaccepteerd of geweigerd

12 maandenCOOKIES VAN DERDEN


Cookienaam

Beschrijving

Verval

bku

AddThis-widget voor delen via sociale media. Registreert gebruikersgegevens, zoals IP-adres, geografische locatie, bezochte websites en op welke advertenties de gebruiker heeft geklikt, met het doel om de weergave van advertenties te optimaliseren op basis van de manier waarop de gebruiker zich op websites met hetzelfde advertentienetwerk beweegt.

15 maanden

loc

AddThis-widget voor delen via sociale media. Geolocatie, die wordt gebruikt om leveranciers te helpen bepalen hoe gebruikers die informatie geografisch delen (Statusniveau).

3 maanden

mus

AddThis-widget voor delen via sociale media. Geen echte informatie over deze cookie bekend.

12 maanden

na_id

AddThis-widget voor delen via sociale media. Geen echte informatie over deze cookie bekend.

13 maanden

na_tc

AddThis-widget voor delen via sociale media. Geen echte informatie over deze cookie bekend.

15 maanden

ouid

AddThis-widget voor delen via sociale media. Unieke toegewezen machine-gegenereerde gebruikers-ID

 

13 maanden

ssc

AddThis-widget voor delen via sociale media. Deze cookie houdt delen bij wanneer de AddThis-functionaliteit wordt gebruikt

13 maanden

uid

Permanente cookie die informatie over de aanmeldtijd van de gebruiker opslaat

24 uur

uvc

AddThis-widget voor delen via sociale media. Detecteert hoe vaak AddThis dezelfde gebruiker tegenkomt.

13 maanden

xtc

AddThis-widget voor delen via sociale media. Registreert het delen van content door de gebruiker via sociale media.

12 maanden

__atrfs

AddThis-widget voor delen via sociale media. Gebruikt voor het verzamelen van anonieme statistische gegevens.

13 maanden

__atssc

AddThis-widget voor delen via sociale media. Deze cookie houdt delen bij wanneer de AddThis-functionaliteit wordt gebruikt

13 maanden

__atuvs

AddThis-widget voor delen via sociale media. Hiervan wordt verondersteld dat dit een nieuwe cookie van AddThis is die nog niet gedocumenteerd is, maar ingedeeld is op de veronderstelling dat die een vergelijkbaar doel heeft als de andere cookies van de dienst.

24 maanden

di2

AddThis-widget voor delen via sociale media. Controleert de vervaldata van andere cookies

12 maanden

vc

AddThis-widget voor delen via sociale media. Deze cookie houdt delen bij wanneer de AddThis-functionaliteit wordt gebruikt

24 maanden

_ga

Google Analytics. Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistieken te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

26 maanden

_dc_gtm

Google Tag Manager. Gebruikt om het laden van een Google Analytics-scripttag te controleren.

26 maanden

_gid

Google Analytics. Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistieken te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

26 maanden
- Mailchimp
- Wufoo
- Tridion
- Leadpages

- Marketo4.1 COOKIES

A cookie is a small text file that is placed on the hard disk of your computer or mobile device when you visit a website. The cookie is placed on your device by the website itself ("first party cookies") or by partners of the website ("third party cookies"). The cookie identifies your device by a unique identification number when you return to the website and collects information about your browsing behaviour.

There are different types of cookies. We distinguish the following cookies according to their purposes: there are essential or strictly necessary cookies and non-essential cookies (functional, analytical and targeting cookies)

The Belgian Act concerning the Electronic Communication of 13 June 2005 contains some provisions about cookies and the use thereof on websites. The Belgian implementation is deduced of the European e-Privacy Directive, which implies that the cookie usage and the cookie legislation is regulated differently in every European country.

4.2 GOALS AND UTILITIES OF COOKIES

Wolf Oil Corporation wants to inform every visitor of the Website. By using the website, the visitor may agree to the use of cookies. Cookies help Wolf Oil Corporation to optimize your visit to the website and to provide you with an optimal user experience. However, you are free to delete or restrict cookies at any time by changing your browser settings (see "Management of cookies").

If you want to consult the Website of Wolf Oil Corporation, it is recommended that the technical settings for cookies are enabled. Disabling cookies can have an impact on the functioning of the website. Some of the site's features may be restricted or inaccessible. If you decide to disable cookies, we cannot guarantee you a smooth and optimal visit to our website.

4.3 TYPES OF COOKIES USED BY WOLF OIL CORPORATION

We distinguish the following types of cookies, according to their purposes:
 • Essential / Strictly necessary cookies:
  These cookies are necessary for the website to function and cannot be disabled in our systems. They are usually only set up in response to your actions, such as setting up your privacy preferences, logging in or filling in forms. They are necessary for a good communication and they facilitate navigating (for example, returning to a previous page, etc.).
 • Non-essential cookies:
  These cookies are not necessary for the website to function, but they do help us to offer an improved and personalized website.
  • Functional cookies:
   These cookies enable the website to offer improved functionality and personalization. They can be set up by us or by external providers whose services we have added to our pages.
  • Analytical cookies:
   With these cookies, we can track visits and traffic so that we can measure and improve the performance of our site. They help us to determine which pages are the most and the least popular and how visitors move through the site.
  • Targeting / advertising cookies:
   These cookies can be set by our advertising partners via our site. They can be used by those companies to create a profile of your interests and show you relevant ads on other sites.
We use two types of cookies, namely our own functional cookies and cookies of carefully selected partners with whom we cooperate and who advertise our services on their website.


4.4 Cookielist

FIRST PARTY COOKIES

Cookie name

Description

Expiration
.ASPXANONYMOUS

This cookie is necessary so that you can use the applications on this website and navigate on this site. Without this cookie, applications such as the ‘where to buy’ do not work.

4 months

ASP.NET_SessionId

This cookie is necessary so that you can use the applications on this website and navigate on this site. Without these cookies, applications such as the where to buy do not work.

When browser is closed

WOLF.CookieHelper.Continent

Cookie that determines on which continent the user is located

15 months

WOLF.CookieHelper.Country

Cookie that determines in which country the user is located

12 months

WOLF.CookieHelper.Profile

Cookie that classifies the user within one of the 3 defined profiles

15 months

WOLF.CookieHelper.Publication

Cookie that selects the language of the user

15 months

cookiesAccepted

Remembers if the user has accepted or rejected the cookie policy

12 monthsTHIRD PARTY COOKIES


Cookie name

Description

Expiration

bku

AddThis social sharing widget. Registers user data, such as IP address, geographic location, visited websites and which ads the user clicked, with the goal of optimizing the display of advertisements based on the user's movement on websites using the same ad network.

15 months

loc

AddThis social sharing widget. Geolocation, which is used to help providers determine how users share that information geographically (status level).

3 months

mus

AddThis social sharing widget. No real info on this cookie known.

12 months

na_id

AddThis social sharing widget. No real info on this cookie known.

13 months

na_tc

AddThis social sharing widget. No real info on this cookie known.

15 months

ouid

AddThis social sharing widget. Uniquely assigned machine-generated user ID

 

13 months

ssc

AddThis social sharing widget. This cookie tracks sharing when the AddThis functionality is used

13 months

uid

Permanent cookie that stores information about the user's login time

24 hours

uvc

AddThis social sharing widget. Detects how often AddThis meets the same user.

13 months

xtc

AddThis social sharing widget. Registers the sharing of content by the user via social media.

12 months

__atrfs

AddThis social sharing widget. Used to collect anonymous statistical data.

13 months

__atssc

AddThis social sharing widget. This cookie tracks sharing when the AddThis functionality is used

13 months

__atuvs

AddThis social sharing widget. This is believed to be a new cookie from AddThis which is not yet documented, but has been categorized on the assumption it serves a similar purpose to other cookies set by the service.

24 months

di2

Addthis social sharing widget. Checks the expiration dates of other cookies

12 months

vc

AddThis social sharing widget. This cookie tracks sharing when the AddThis functionality is used

24 months

_ga

Google Analytics. Registers a unique ID that is used to generate statistics about how the visitor uses the website.

26 months

_dc_gtm

Google Tag Manager. Used to control the loading of a Google Analytics script tag.

26 months

W_mkto_trk

Cookie that tracks user preferences for marketing automation use

24 months

_gid

Google Analytics. Registers a unique ID that is used to generate statistics about how the visitor uses the website.

26 months